Huishoud reglement

 

 

 

 

ZV Kerkdriel (Versie Juli 2008)

Algemeen:

1. Zwemvereniging Kerkdriel (ZV Kerkdriel) is een zwemvereniging voor wedstrijdzwemmen.
2. De leden van het bestuur van ZV Kerkdriel worden gekozen door de algemene ledenvergadering voor een periode van 3 jaren.
Het bestuur regelt zelf de taakverdeling binnen het bestuur.
Het bestuur legt tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording af aan zijn leden.
3. Het bestuur heeft de vrijheid naar eigen inzicht commissies in het leven te roepen. Dergelijke commissies verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
4. Elk lid wordt geacht algemeen geldende fatsoensnormen te hanteren. De Leden behandelen elkaar met respect. Elk lid is ambassadeur van ZV Kerkdriel en dient zich dienovereenkomstig te gedragen. ZV Kerkdriel hanteert een protocol sexuele intimidatie (conform gedragsregels NOC/NSF) dat onderdeel is van dit huishoudelijk reglement. Het protocol is HIER te downloaden.
5. Geen enkel lid kan uit naam van de vereniging financiële verplichtingen aangaan zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van het bestuur. Zonder deze toestemming kan het bestuur het betreffende lid zelf aansprakelijk stellen voor dergelijke verplichtingen.
6. Het mededelingenbord aan de prijzenkast in de hal van zwembad "De Kreek" alsmede de website www.zvkerkdriel.nl fungeert als officieel mededelingenorgaan. Elk lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de informatie die door middel van dit bord, de website en/of per brief wordt verstrekt.

 

Lidmaatschap:

1. Men kan lid worden van Zwemvereniging Kerkdriel middels het invullen van een inschrijfformulier en het voldoen van het inschrijfgeld. Het formulier moet bij de penningmeester ingeleverd worden. ZV Kerkdriel kan aspirant leden op een wachtlijst plaatsen indien het leden aantal daar aanleiding toe geeft.
2a) De jaarcontributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Op verzoek kan de contributie in 12 maandelijkse of 4 driemaandelijkse termijnen worden voldaan. Elke termijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
2b) Bestuursleden, officials en (assistent)trainers zijn vanaf 1 januari 2009 vrijgesteld van betalen van contributie zolang zij ondersteunende- of anderszins aan hun functie gerelateerde activiteiten verrichten.
3. Elk lid is verplicht het secretariaat of de penningmeester op de hoogte te stellen van wijzigingen van naam, adres, woonplaats.
4. Elk jaar zal de penningmeester op de algemene ledenvergadering bij behandeling van de begroting een voorstel indienen voor de hoogte van de contributie.
5. Indien een lid de vereniging wenst te verlaten, dient hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de penningmeester. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand.
Bij opnieuw aanmelden als lid dient opnieuw inschrijfgeld te worden voldaan.
6. Het bestuur is bevoegd met in achtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement, een lid voor een bepaalde periode te schorsen.
Het lid wordt hierbij de toegang tot de algemene ledenvergadering en de door Zwemvereniging Kerkdriel gehuurde ruimten ontzegd gedurende de vastgelegde periode. Het lid wordt wel gehouden aan haar/zijn financiële verplichtingen en dient deze te voldoen. Het besluit tot schorsing is bindend.
7. Wanneer op een of andere wijze tegen een lid, door de tuchtcommissie van de KNZB, een strafzaak wordt aangespannen, is het lid verplicht het bestuur binnen 24 uur na de bewuste gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Bij het in gebreke blijven zal behalve de strafzaakkosten en de individuele straf ook de eventuele bestuursboete voor rekening komen van het betreffende lid.

 

Wedstrijdzwemmen:

1. Men mag pas uitkomen in de competities als een startvergunning toegekend is. Startvergunningen worden door het wedstrijdsecretariaat aangevraagd en worden door het bondsbureau toegekend.
2a. Elk lid is verplicht om zelf voor geschikte badkleding te zorgen.
Ook tijdens de training benodigde hulpmiddelen (zwembril, zwemplank, pullboy, zwemvliezen), dienen door het lid aangeschaft te worden.
2b. Bij wedstrijden draagt men de clubkleding.
2c. Het is gewenst om bij officiële (thuis)wedstrijden de vlag op een zichtbare plek fatsoenlijk op te hangen.
3. Elk lid is verplicht aanwijzingen van het bestuur of van hen die namens het bestuur zijn aangesteld (trainers/coaches) op te volgen tijdens de door Zwemvereniging Kerkdriel gehuurde trainings- en wedstrijduren in de betreffende accommodaties, alsmede tijdens deelname aan door Zwemvereniging Kerkdriel georganiseerde evenementen.
4. Van zwemmende leden wordt verwacht dat ze optimaal gebruik wordt gemaakt van de aangeboden trainingen zowel kwantitatief als kwalitatief. Het zwemmende lid is tijdig aanwezig voor de trainingen waarbij voorafgaande aan de training het aangeboden trainingsprogramma wordt gelezen, spieren worden opgewarmd, waarna het aangeboden programma correct wordt afgewerkt. De trainer bepaalt te allen tijde de inhoud van de training. Zonder toestemming van de trainer wordt hier niet van afgeweken. Pesten, onbeschoft, ruw, hinderlijk of anderszins onacceptabel gedrag tijdens trainingen kan direct bestraft worden door de trainer met directe uitzetting uit de door de vereniging gehuurde faciliteit en / of door schorsing door de trainer of bestuursleden. Bij herhaling kan de trainer / bestuursleden de zwemmer andere sancties opleggen waaronder uitsluiten voor wedstrijden (inclusief clubkampioenschappen) of verenigingsevenementen, schorsen of royeren.
5a. Elk lid is verplicht om na training en na wedstrijden de kleedaccommodaties en zwemzaal schoon achter te laten.
5b. Leden en in het bijzonder zwemmende leden zijn verplicht om na elke thuiswedstrijd op aanwijzing van trainer en / of bestuursleden mee te helpen om gezamenlijk het gehuurde faciliteit op te ruimen, vloeren schoon te spuiten en droog te trekken en tafels en stoelen weer op de daarvoor bestemde plaatsen te zetten.
6. Het wedstrijdsecretariaat is bevoegd om officials aan te wijzen om te fungeren tijdens wedstrijden waaraan door Zwemvereniging Kerkdriel deelgenomen wordt.
Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met tijdig (minimaal 1 week voor de wedstrijddag) aan het wedstrijdsecretariaat bekendgemaakte voorkeuren en verhinderingen.
Na het verstrijken van deze termijn is elke official bij verhindering verplicht om zelf voor vervanging te zorgen.
7a. Elk zwemmend lid dient deel te nemen aan zwemwedstrijden (zowel thuis- als uitwedstrijden) en wordt door de trainer opgesteld. De deelname van de zwemmer aan een wedstrijd wordt tijdig schriftelijk kenbaar gemaakt via een briefje aan de zwemmer. Elk zwemmend lid dat opgesteld is voor een wedstrijd is verplicht om 10 minuten voor aanvang inzwemmen aanwezig te zijn. Het is een eer om opgesteld te worden en aan wedstrijden mee te mogen doen. ZV Kerkdriel verwacht een daarbij passende houding.
7b. ZV Kerkdriel kan een lid de inschrijving voor een wedstrijd weigeren indien hier een dringende reden voor is, dit ter beoordeling van de trainer. Een dringende reden kan zijn wanprestatie tijdens trainingen of wedstrijd, slecht voorbeeldgedrag. Zie tevens artikel 4.
7c. Voor uitwedstrijden probeert de vereniging om ouders te enthousiasmeren om leden naar de plaats van bestemming te rijden. Door te carpoolen hoeven dan niet alle ouders naar elke wedstrijd te rijden. Van ouders / verzorgers wordt hierbij een coöperatieve houding verwacht. De vereniging sluit elke aansprakelijkheid tijdens (georganiseerd) vervoer uit. ZV Kerkdriel verwacht dat ouders / verzorgers een positieve, meelevende supportersclub vormt tijdens wedstrijden.
8a. Elk zwemmend lid dat opgesteld is voor een wedstrijd is bij verhindering verplicht om zich tijdig af te melden. Deze afmelding dient te zijn geschied voor de sluitingsdatum die vermeld staat op het wedstrijdbriefje of bij hoge uitzondering met een geldige reden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd!!!!.
8b. Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd wordt door de KNZB een boete opgelegd. Deze boete, € 2,55 per start bij niet gestart (in geval van te laat, dus binnen 24 uur voor aanvang wedstrijd afgemeld) en € 7,65 per start bij niet gestart zonder afmelding (in geval van helemaal niet of niet voor aanvang wedstrijd afgemeld), wordt door Zwemvereniging Kerkdriel verhaald op het desbetreffende lid. De boete dient voorafgaand aan de eerstvolgende training na de wedstrijd contant voldaan te worden aan de trainer of aanwezige bestuursleden. De zwemmer mag pas deelnemen aan de trainingen indien alle boetes zijn voldaan, waarbij het lid wordt gehouden aan haar/zijn overige financiële verplichtingen jegens de vereniging. Openstaande boetes aan het einde van het seizoen dienen direct bij aanvang van het nieuwe seizoen voldaan te worden. Indien hier niet aan wordt voldaan, volgt uitsluiting van deelname aan jaarfeest en alle daar te verrichten handelingen, ceremoniën en huldigingen.
9. Bij speciale wedstrijden (geen competitiewedstrijden maar met name limietwedstrijden) waarvoor men moet / wil inschrijven, dient men bij opgave te betalen. Indien men na inschrijving, om wat voor reden dan ook, verhinderd is om aan deze wedstrijd deel te nemen, is geen restitutie van inschrijfgeld mogelijk. Ook voor deze wedstrijden gelden de bepalingen van artikel 4,7 en 8.
10. Alle in teamverband gewonnen trofeeën horen thuis in de prijzenkast van de vereniging.

 

Overig:

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is het bestuur gemachtigd om in alle redelijkheid en met inachtneming van de verenigingsstatuten een besluit te nemen. Tegen deze genomen besluiten kan men schriftelijk in beroep gaan. Dit zal worden behandeld en ter stemming worden aangeboden tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
2. Bij frauderen kunnen de door de KNZB opgelegde boetes verhaald worden op het desbetreffende lid. Onder frauderen wordt hier verstaan het opzettelijk een wedstrijd op niet reglementaire wijze beïnvloeden.
3. Het bestuur is gemachtigd om wijzigingen in het reglement aan te brengen.

Kerkdriel, Juli 2008

Dit reglement downloaden kan HIER.